ადამიანით გაზომილი სამყარო

ადამიანით გაზომილი სამყარო
ნაშრომში გაერთიანებულია სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდდებელი გამოკვლევა. პირველ გამოკვლევაში პოპულარულ ენაზეა გადმოცემული ის შესაბამისობა, რაც არსებობს მათემატიკის ფუნდამენტურ კანონზომიერებებსა და წმინდა წერილის რიცხვით სიმბოლიკას შორის. მეორე ნაშრომი ეხება მიწიერ პლანში მოცემულ სივრცე-დროის პარამეტრების შესაბამისობას კოსმოსურ რიტმებთან და ვარსკვლავური სამყაროს რიცხვით სტრუქტურასთან. მესამე გამოკვლევაში წარმოდგენილია მცდელობა შესწავლილ იქნას საუკუნეთა მანძილზე საქართველოში არსებული საზომთა სისტემის თავისებურებები.