ენის არქაული ძირები

no title has been provided for this book
ნაშრომი ეხება სამეტყველო ენის წარმოშობის საკითხს. მოკ- ლედაა მიმოხილული ამ თემის კვლევის ისტორია და ძველი რელიგი- ური გაერთიანებების მისტიკური გამოცდილება ბგერათა სულიერი მნიშვნელობების შესახებ. ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ ენების საერთო საფუძვლები, უპირ- ველეს ყოვლისა, მისი ლექსიკის ბგერით აგებულებაშია საძიებელი. განხილულია ცალკეული ბგერების ის მნიშვნელობები, რომლებიც მსოფლიოს ყველა ხალხისთვის საერთოა. სახასიათო მაგალითები მოყვანილია სხვადასხვა ენებიდან, კერძოდ, განხილულია 27 ენის ლექსიკური მასალა.
დატოვე კომენტარი